Wizjonerzy i dobroczyńcy w organizacjach uczących się

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest częścią planu strategicznego przedsiębiorstwa, które pragnie uwzględniać interesy społeczne i kształtować relacje z różnymi grupami interesariuszy. Grupy te mogą mieć wpływ na efektywność przedsiębiorstwa. W takich warunkach przedsiębiorstwo decyduje się na pewne inwestycje, które mają zaspokoić potrzeby społeczeństwa i różnych grup interesu. To prowadzić może do zwiększenia innowacyjności firmy, ponieważ musi ona zmienić lub usprawnić procesy, które pozwolą jej lepiej zaspokajać potrzeby grup interesu. Firma więc zaczyna dostarczać na rynek wartość dodaną. Ta wartość jest tą oczekiwaną ze strony rynku, a więc tworzy się przewaga konkurencyjna. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i społeczeństwa. W tym aspekcie Społeczną Odpowiedzialność Biznesu można porównać do zarządzania jakością, ponieważ wydatki na te cele są inwestycją w innowacje, a nie jedynie kosztem.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców przesuwa firmy bliżej interesariuszy, realnego rynku. Społeczności oczekują od biznesu zaangażowania w ich sprawy. Wtedy ma szanse powstać wartościowa relacja na styku biznesu i społeczności, która przynieść może obopólne korzyści zrównoważonego rozwoju.

Każdy właściciel firmy powinien znaleźć uzasadnienie swojego działania w społecznościach bez względu na branżę. Jeśli odnajdziesz właściwą misję tego, co chcesz robić, poczujesz się odpowiedzialny za daną społeczność – oni oddadzą tobie w dwójnasób. Tak realizuje się dobrze zaprojektowana strategia, bez względu na to, czy produkujesz asfalt, czy farmy wiatrowe. Zawsze jest ta dobra strona biznesu, zawsze jest dobro, którym się możesz podzielić. Umiejętnie zaplanowana strategia i potem komunikacja ze społecznościami jest jak trampolina. Czyż, nie chcemy robić interesów z tymi, których po prostu lubimy?

Wizjonerzy, marzyciele i dobroczyńcy
Wszystko zaczyna się od wizji biznesu, czyli wyobrażenia firmy w przyszłości. Jeśli jest dobrze opowiedziana, ale przede wszystkim realizowana staje się źródłem długotrwałego wzrostu firmy. Przygotowując plan CSR najpierw zacząć trzeba od określenia grup interesariuszy, zbadania ich potrzeb, motywów działania, które będą wspierały długofalowy cel biznesu. Dopiero wtedy można określić zakres konkretnych działań społecznie użytecznych, czyli nakierować wrażliwość i odpowiedzialność przedsiębiorstwa na potrzeby i oczekiwania interesariuszy i określić priorytety w ich realizacji. Tak powstaje organizacja ucząca się, składająca się z systemu zasad o określonej strukturze i przypisanych kompetencjach. Tak powstaje w końcu organizacja, która będzie mogła cieszyć się zaufaniem i szacunkiem interesariuszy.

Funkcją dobrej wizji jest uwiarygodnienie przedsiębiorstwa. Jest to narzędzie marketingu i Public Relations. Wizja, jako wartość wspólna ogniskuje emocje i wartości wyznawane przez pracowników. Jest też akceleratorem zmian, inspiruje do innowacji zmierzających do lepszego, szybszego, tańszego wcielenia w życie zamierzeń w niej zawartych. W końcu ukierunkowuje i daje możliwość weryfikacji zgodności bieżących działań wobec długofalowych zamierzeń i wartości.

Zarządzanie wizją
Należy kwestionować stan obecny, dążyć do jeszcze lepszych wyników. W zarządzaniu wizją można stosować podejście prognostyczne lub diagnostyczne. W pierwszym przypadku zakłada się, że punktem wyjścia jest wyobrażenie sytuacji idealnej wyabstrahowanej. Dopiero później poszukuje się metody wypełnienia luki strategicznej, czyli przestrzeni między tym, co jest możliwe dla organizacji a tym co byłoby wysoce pożądane. Ten model stymuluje do innowacyjności ambitne zespoły, które jednocześnie rozumieją całościową wizję przedsiębiorstwa.
W drugim podejściu – diagnostycznym – plany budowane są w oparciu o krytyczną ocenę zasobów i na tej podstawie budowany jest projekt usprawnień. Ten model sprawdzi się w organizacjach, gdzie przeważa personel analityczny.

Zanim będzie można realizować założenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu trzeba najpierw uwzględnić je w planach strategicznych i zapisać je wizji organizacji. Zarządzanie strategiczne poprzez programy CSR pomagają firmie zwiększyć jej wydajność, konkurencyjność i wiarygodność. Strategiczny plan zarządzania przez CSR pozwala być bliżej społeczności, interesariuszy i zatrudnionych pracowników.

Zgodnie z najlepszą praktyką najpierw trzeba poznać ich pragnienia, oczekiwania, wymagania – monitorować je, zbierać i analizować informacje o własnych działaniach i doskonalić się w sztuce CSR. W ten sposób CSR staje się narzędziem marketingowym i komunikacyjnym. Pozwala przetrwać kryzysy, lepiej rozpoznawać rynki i zdobywać kolejne jego obszary.

W co się angażować?
Katalog inicjatyw nie jest zamknięty. Ograniczeniem może być wyobraźnia lub niechęć do innowacji. Pomagając innym tworzysz coś więcej niż relację z jednostką czy społecznością lokalną. To może mieć przełożenie na większą część społeczeństwa poza obszarem twojego głównego odziaływania. Weźmy pod uwagę polską kulturę i sztukę – czy ona nie buduje postaw patriotycznych? A czy patriotyzm konsumencki jest tylko frazesem? Staje się ruchem, przybierającym ostatnio na sile. Dlatego bez względu na branże, warto zaangażować się w sztukę współczesną realizując precyzyjnie zaprojektowane programy CSR spójne ze strategią marki.

Moja społeczna odpowiedzialność przejawia się we wspieraniu polskiej sztuki i kultury, także tej lokalnej. Wsłuchuję się w głos sztuki, jej podpowierzchniowych znaczeń. W zamian otrzymuję bogactwo inspiracji.

Wspólnym mianownikiem wszystkiego jest komunikacja, przez którą buduje się relacje, więzi, zrozumienie, zaangażowanie, szacunek i odpowiedzialność. Biznes to także, a może przede wszystkim prowadzenie dialogu.

Autor:Dariusz Szulc

Wstaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *